?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ĩnpcɥʬϮС˵:甉|癄QTESCOMN生调节器功能与用方?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="ĩnpcɥʬϮС˵:TESCOMN生调节器Q基本释义:regulator、adjuster、governor、controller、conditionerQ就是一U通过各种Ҏ和途径辑ֈQ改变某一参数Q某个环境下需要的..."><meta name="keywords" content="ĩnpcɥʬϮС˵," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.irkyl.icu/text/32/190227/AD100890294_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="xplb"><a href="/News/"><strong class="xplb">资讯</strong></a></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="xplb"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="xplb"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="xplb"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="xplb"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.irkyl.icu/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="xplb"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="xplb"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="xplb"><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="xplb"><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="//www.irkyl.icu/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li class="xplb"><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li class="xplb"><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="xplb"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="xplb"><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="xplb"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="xplb"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="xplb"> <li class="xplb"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="xplb">您正在访问:</strong> <a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span class="xplb">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>ĩnpcɥʬϮС˵:甉|癄QTESCOMN生调节器功能与用方?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q【互联网?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/2/27 9:32:44</span><input type="hidden" id="ID" value="100890294"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄QTESCOMN生调节器功能与用方法]:TESCOMN生调节器Q基本释义:regulator、adjuster、governor、controller、conditionerQ就是一U通过各种Ҏ和途径辑ֈQ改变某一参数Q某个环境下需要的...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.irkyl.icu/">ɥʬϮ2Ѹ</a> www.irkyl.icu TESCOMN生调节器Q基本释义:regulator、adjuster、governor、controller、conditionerQ就是一U通过各种Ҏ和途径辑ֈQ改变某一参数Q某个环境下需要的Q一UA器。日常的调速器Q调?器,都是其中的一U,汽R和火车飞机,航天卫星{都用到国TESCOMN生调节器。可~程国TESCOMN生调节器属于美国TESCOMN生调节器的一U,可编E美国TESCOMN生调节器又称数字国TESCOMN生调节器或单回\国TESCOMN生调节器。它是以微处理器为核心部件的一U新型美国TESCOMN生调节器。它的各U功能可以通过改变E序Q编E)的方法来实现Q故UCؓ可编E美国TESCOMN生调节器?</p> <p style="text-indent:2em;"> 国TESCOMN生调节器是调节电压的装置Q首先防止电压过高损坏电Ӟ同时在发甉|电压q低时切断与늓之间的线路,上面说的是直发甉|。假如是交流发电机则只有E_功能?</p> <p style="text-indent:2em;"> 原理 </p> <p style="text-indent:2em;"> 一些自动变速器中用到的重锤调节原理是通常说的"机械国TESCOMN生调节器"?d国TESCOMN生调节器"[1]  的基本原理。明白了它的原理Q对其它cM机械的原理也清楚了Q正所?一理通百理明"?</p> <p style="text-indent:2em;"> 囄一个利用重锤的d作用来控刉门开闭的机械装置C意图。两个蓝色的圆球是具有较大质量的重锤Q红色的轴是旋{_整个机械是根据它的{速来q行控制的;黑色的小圆圈是允许相对{动的q接Q就像眼镜框与眼镜脚之间的连接,是可以相对{动的Q浅l色的是滑块Q它随旋转u转动Q同时可以相Ҏ转u上下UdQ滑块里面有条槽Q嵌着一个滚子(黄ԌQ阀门可以沿黑色的管道横截面方向上下UdQ从而控刉过道的流体的量Q阀门的位置受与滚子q接的几Ҏ黄色的连杆控制?</p> <p style="text-indent:2em;"> 国TESCOMN生调节器功能与用方?</p> <p style="text-indent:2em;"> 水^q杆上有黑圈与黑色三角形相q,表示在那个地方与固定的机壌接?三角形折U代表弹,当旋转u高速{动时Q两个重锤在d力作用下克服弹簧力向外运动,带动滑块向上q动Q整个机械装|处于浅灰色位置Q原来处于水q的q杆现在左边上升双下降Q驱动阀门向下移动,道内的通道p兛_或完全封闭了。当旋{轴速度变慢Ӟ两个重锤在弹力的作用下向内回动Q阀门可以再ơ打开。有了这套装|,可以利用速度来控刉门的Ud了。[3]  自动变速器液压自动换pȝ的结构虽然与囄不同Q但有关重锤的调节作用原理是相同的?</p> <p style="text-indent:2em;"> 调节Ҏ </p> <p style="text-indent:2em;"> 用一节干甉|与蓄甉|、电表串联hQ接在调理器的蓄甉|接线׃。启动发hq步升高转速,在截器触点闭应时察看迁延机上电表指针。若甉|表指针向?”偏向摆动,透露表现闭合电压高,应该削弱弹簧拉力Q若甉|表指针向“-”偏向摆动,则透露表现闭合电压低,应该增大弹簧拉力。就如许重复调整Q直到截器触点闭应时电表指针直不摆动Q则透露表现闭合电压适宜?</p> <p style="text-indent:2em;"> 用两节干甉|与蓄甉|、电表串联Q接在调理器的蓄甉|接线׃。启动发hQ逐步升高转速。在调压器v效果Ӟ察看甉|表的指针。若甉|表指针向?”偏向摆动,透露表现调压值高Q应削减弹簧拉力Q若甉|表指针向“-”偏向摆动,透露表现调压gQ应该增大弹拉力。如讔R复调_直到调压器v效果Ӟ甉|表指针简直不摆动Q则透露表现调压值适宜?</p> <p style="text-indent:2em;"> q种调整办法的道理是Q干甉|与蓄甉|串联hQ有必然的电位,而发甉|则宣布必然的电压Q当两者不{时p发生甉|。前者电位高于后者,则电表指针向“-”偏向,反之则向?”偏向。只要两者电位差不多相等Ӟ甉|表指针才不摆动?</p> <p style="text-indent:2em;"> 使用l护 </p> <p style="text-indent:2em;"> 国TESCOMN生调节器在用过E中一般不允许拆卸护盖Q正常情冉|每工?00h左右q行一ơ全面检查和l护Q其内容如下Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1、拆下护壻I查触点表面有无污物和烧损。若有污物,可用较干净的纸擦拭触点表面。若触点出现烧蚀或^面不q导致接触不良,一般用?0”号砂纸或砂条将其磨qI再用q净的纸擦净?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2、检查各个接头的牢固E度Q测量电d各个U圈的电d{若有损坏,应及时修复或更换Cg?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3、检验断器的闭合电压和逆电、节压器的限额电压、节器的限额电以及各U触点的间隙和气隙。若不符合要求,应进行调整?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@www.irkyl.icu</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="xplb">· <a href="/text/32/190227/AD100890341_1.html" target="_blank">甉|癄QBALLUFF位移传感器的工作</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190227/AD100890340_1.html" target="_blank">甉|癄Q亚德客AIRTAC늣阀工作?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190227/AD100890339_1.html" target="_blank">甉|癄Q倍加P+F甉|式接q开兛_?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190227/AD100890338_1.html" target="_blank">甉|癄Q红外气体检A的工作原?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190227/AD100890337_1.html" target="_blank">甉|癄Q漏甉|路器使用中应该注意问?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190227/AD100890336_1.html" target="_blank">甉|癄Q液压机械控制系l的应用</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190227/AD100890335_1.html" target="_blank">甉|癄Q高压断路器有哪些用?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190227/AD100890334_1.html" target="_blank">甉|癄Q小型喷雑ֹ燥机原理</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190227/AD100890333_1.html" target="_blank">甉|癄Q电热恒温水槽的工作原理及特点说</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190227/AD100890331_1.html" target="_blank">甉|癄Q光数字l电保护试仪主要功?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span class="xplb">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="xplb">·<a href="/text/32/190227/AD100890343_1.html" target="_blank">甉|癄QUNIVER气使用要求</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190227/AD100890342_1.html" target="_blank">甉|癄Q全自动a仪技术原</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190227/AD100890341_1.html" target="_blank">甉|癄QBALLUFF位移传感?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190227/AD100890340_1.html" target="_blank">甉|癄Q亚德客AIRTAC늣阀</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190227/AD100890339_1.html" target="_blank">甉|癄Q倍加P+F甉|式接</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190227/AD100890338_1.html" target="_blank">甉|癄Q红外气体检A的工</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190227/AD100890337_1.html" target="_blank">甉|癄Q漏甉|路器使用中应</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190227/AD100890336_1.html" target="_blank">甉|癄Q液压机械控制系l的</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="xplb">·<a href="/text/32/190227/AD100890294_1.html" target="_blank">甉|癄QTESCOMN生调节器</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190225/AD100889705_1.html" target="_blank">甉|癄Q数昑֮氮消化炉的</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190222/AD100889415_1.html" target="_blank">甉|癄Q气相色׃A的基本构</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190220/AD100888971_1.html" target="_blank">甉|癄QEA可编E直电子负</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190220/AD100888923_1.html" target="_blank">甉|癄QATOSA阿托斯电阀</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190220/AD100888893_1.html" target="_blank">甉|癄QMTS׾~位UM?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190219/AD100888604_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器变比试仪的</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190124/AD100886619_1.html" target="_blank">甉|癄Q哈威HAWE EM及EMP?/a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019022203/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(420)">g走进家庭q要多久</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019022202/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(419)">2019q物联网关键技术与应用</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019022201/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(418)">5G大背景下的科技势专题</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019012401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(417)">5G技?018现状?019展望</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019012403/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(416)">家居未来发展构想专题</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019012402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(415)">集成电\2018现状?019展望</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019011802/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(414)">人工2018现状?019展望</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019011803/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(413)">新能?018回望?019展望</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(www.irkyl.icuQ?/p><p><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="//www.irkyl.icu/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.irkyl.icu/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.irkyl.icu/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.irkyl.icu/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@www.irkyl.icu新闻投稿邮箱Qnews@www.irkyl.icu</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>