?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ĩ֮ɥʬϮǾС˵:甉|癄Qؓ什么变频器的电压与频率成比例的改变Q?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="ĩ֮ɥʬϮǾС˵:变频器变频器是利用电力半g器g的通断作用工频电源变换ؓ另一频率的电能控制装|,能实现对交流异步甉|的Y起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过?q压/q蝲保护{功能。PWM和PAM的不同点..."><meta name="keywords" content="ĩ֮ɥʬϮǾС˵," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.irkyl.icu/text/32/190522/AD100897525_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="xplb"><a href="/News/"><strong class="xplb">资讯</strong></a></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="xplb"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="xplb"><a >视频</a></li> <li class="xplb"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="xplb"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.irkyl.icu/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="xplb"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="xplb"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="xplb"><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="xplb"><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="//www.irkyl.icu/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li class="xplb"><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li class="xplb"><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="xplb"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="xplb"><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="xplb"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="xplb"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="xplb"> <li class="xplb"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="xplb">您正在访问:</strong> <a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span class="xplb">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>ĩ֮ɥʬϮǾС˵:甉|癄Qؓ什么变频器的电压与频率成比例的改变Q?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q工控自动化联盟 作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/5/22 16:42:23</span><input type="hidden" id="ID" value="100897525"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄Qؓ什么变频器的电压与频率成比例的改变Q]:变频器变频器是利用电力半g器g的通断作用工频电源变换ؓ另一频率的电能控制装|,能实现对交流异步甉|的Y起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过?q压/q蝲保护{功能。PWM和PAM的不同点...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.irkyl.icu/">ɥʬϮ2Ѹ</a> www.irkyl.icu 变频?</p> <p style="text-indent:2em;"> 变频器是利用电力半导体器件的通断作用工频电源变换ؓ另一频率的电能控制装|,能实现对交流异步甉|的Y起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过?q压/q蝲保护{功能?</p> <p style="text-indent:2em;"> PWM和PAM的不同点 </p> <p style="text-indent:2em;"> PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)~写Q按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和L形的一U调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲qD? ~写Q是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波Ş的一U调制方式?</p> <p style="text-indent:2em;"> <span class="xplb">电压型与甉|型有什么不同?</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> 变频器的ȝ路大体上可分Zc:电压型是电压源的直变换ؓ交流的变频器Q直回路的滤L是电?甉|型是电源的直变换ؓ交流的变频器Q其直流回\滤L是电感?</p> <p style="text-indent:2em;"> Z么变频器的电压与频率成比例的改变Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> M电动机的늣转矩都是甉|和磁通相互作用的l果Q电是不允许超q额定值的Q否则将引v电动机的发热。因此,如果通减,늣转矩也必减小Q导致带载能力降低?</p> <p style="text-indent:2em;"> 由公式E=4.44*K*F*N*Φ 可以看出Q在变频调速时Q电动机的磁路随着q行频率fX是在相当大的范围内变化,它极Ҏ使电动机的磁路严重饱和,Dq甉|的L形严重畸变,产生峰值很高的峰甉|?</p> <p style="text-indent:2em;"> 因此Q频率与电压要成比例地改变,x变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免q和磁饱和现象的生。这U控制方式多用于风机、܇c节能型变频器?</p> <p style="text-indent:2em;"> 电动Z用工频电源驱动时Q电压下降则甉|增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降Q那么电是否增加? </p> <p style="text-indent:2em;"> 频率下降(低?Ӟ如果输出相同的功?则电增加,但在转矩一定的条g?甉|几乎不变?</p> <p style="text-indent:2em;"> 采用变频器运转时Q电机的起动甉|、v动{矩怎样Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 采用变频器运转,随着甉|的加速相应提高频率和电压Qv动电被限制?50%额定甉|以下(Ҏ机种不同Qؓ125%~200%)。用工频甉|直接起动Ӟ起动甉|为额定电?~7倍,因此Q将产生机械甉|上的冲击。采用变频器传动可以qx地v?起动旉变长)。v动电ؓ额定甉|?.2~1.5倍,起动转矩?0%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器Qv动{矩ؓ100%以上Q可以带全负载v动?</p> <p style="text-indent:2em;"> V/f模式是什么意思? </p> <p style="text-indent:2em;"> 频率下降时电压V也成比例下降Q这个问题已在回{?说明。V与f的比例关pL考虑了电机特性而预先决定的Q通常在控制器的存储装|?ROM)中存有几U特性,可以用开x标度盘进行选择?</p> <p style="text-indent:2em;"> 按比例地改V和fӞ甉|的{矩如何变化? </p> <p style="text-indent:2em;"> 频率下降时完全成比例地降低电压,那么׃交流L变小而直电M变,造成在低速下产生地{矩有减小的們֐。因此,在低频时l定V/f,要输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,q种补偿U增v动。可以采用各U方法实玎ͼ有自动进行的Ҏ、选择V/f模式或调整电位器{方法?</p> <p style="text-indent:2em;"> <span class="xplb">在说明书上写着变速范?0~6HzQ即10Q?Q那么在6Hz以下没有输出功率吗Q?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> ?Hz以下仍可输出功率Q但Ҏ甉|温升和v动{矩的大小{条Ӟ最低用频率取6Hz左右Q此时电动机可输出额定{矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)Ҏ机种?.5~3Hz。?</p> <p style="text-indent:2em;"> 10 </p> <p style="text-indent:2em;"> 对于一般电机的l合是在60Hz以上也要求{矩一定,是否可以Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模?电压不变Q大体ؓ恒功率特性,在高速下要求相同转矩?</p> <p style="text-indent:2em;"> 11 </p> <p style="text-indent:2em;"> 所谓开环是什么意思? </p> <p style="text-indent:2em;"> l所使用的电|设速度出器(PG)Q将实际转速反馈给控制装置q行控制的,UCؓ“闭?”,不用PGq{的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机U利用选g可进行PG反馈.无速度传感器闭环控制方式是Ҏ建立的数学模型根据磁通推电机的实际速度Q相当于用一个虚拟的速度传感器Ş成闭环控制?</p> <p style="text-indent:2em;"> 12 </p> <p style="text-indent:2em;"> 实际转速对于给定速度有偏差时如何办? </p> <p style="text-indent:2em;"> 开环时Q变频器即输出l定频率Q电机在带负载运行时Q电机的转速在额定转差率的范围?1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高Q即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合Q可采用hPG反馈功能的变频器(选用??</p> <p style="text-indent:2em;"> 13 </p> <p style="text-indent:2em;"> 如果用带有PG的电机,q行反馈后速度_ֺ能提高吗Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> hPG反馈功能的变频器Q精度有提高。但速度_ֺ的值取决于PG本n的精度和变频器输出频率的分L率?</p> <p style="text-indent:2em;"> 14 </p> <p style="text-indent:2em;"> 失速防止功能是什么意思? </p> <p style="text-indent:2em;"> 如果l定的加速时间过短,变频器的输出频率变化q远过转?电角频率)的变化,变频器将因流q过甉|而蟩闸,q{停止Q这叫作失速。ؓ了防止失速甉|l箋q{Q就要检出电的大小q行频率控制。当加速电过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合v来就是失速功能?</p> <p style="text-indent:2em;"> 15 </p> <p style="text-indent:2em;"> 有加速时间与减速时间可以分别给定的机种Q和加减速时间共同给定的机种Q这有什么意义? </p> <p style="text-indent:2em;"> 加减速可以分别给定的机种Q对于短旉加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风Z动等场合Q加减速时间都较长Q加速时间和减速时间可以共同给定?</p> <p style="text-indent:2em;"> 16 </p> <p style="text-indent:2em;"> 什么是再生制动Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 电动机在q{中如果降低指令频率,则电动机变ؓ异步发电机状态运行,作ؓ制动器而工作,q就叫作再生(甉|)制动?</p> <p style="text-indent:2em;"> 17 </p> <p style="text-indent:2em;"> 是否能得到更大的制动力? </p> <p style="text-indent:2em;"> 从电机再生出来的能量贮积在变频器的o波电容器中,׃电容器的定w和耐压的关p,通用变频器的再生制动力约为额定{矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以辑ֈ50%~100%?</p> <p style="text-indent:2em;"> q?9个问题搞懂了Q你是半个变频器专?</p> <p style="text-indent:2em;"> q?9个问题搞懂了Q你是半个变频器专?</p> <p style="text-indent:2em;"> 18 </p> <p style="text-indent:2em;"> 误明变频器的保护功能? </p> <p style="text-indent:2em;"> 保护功能可分Z下两c: </p> <p style="text-indent:2em;"> (1)知异常状态后自动地进行修正动作,如过甉|失速防止,再生q电压失速防止?</p> <p style="text-indent:2em;"> (2)知异常后锁电力半导体器件PWM控制信号Q甉|自动停R。如q电切断、再生过电压切断、半g冷却风扇q热和瞬时停电保护等?</p> <p style="text-indent:2em;"> 19 </p> <p style="text-indent:2em;"> Z么用d器连接负载时Q变频器的保护功能就动作Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 用离合器q接负蝲Ӟ在连接的瞬间Q电ZI状态向转差率大的区域急剧变化Q流q的大电导致变频器q电蟩闸,不能q{?</p> <p style="text-indent:2em;"> 20 </p> <p style="text-indent:2em;"> 在同一工厂内大型电Z起动Q运转中变频器就停止Q这是ؓ什么? </p> <p style="text-indent:2em;"> 甉|起动时将过和容量相对应的v动电,甉|定子侧的变压器生电压降Q电机容量大时此压降影响也大Q连接在同一变压器上的变频器做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功?IPE)动作Q造成停止q{?</p> <p style="text-indent:2em;"> 21 </p> <p style="text-indent:2em;"> 什么是变频分L?有什么意义? </p> <p style="text-indent:2em;"> 对于数字控制的变频器Q即佉K率指令ؓ模拟信号Q输出频率也是有U给定。这个差的最单位就UCؓ变频分L率?变频分L率通常取gؓ0.015~0.5Hz.例如Q分辨率?.5HzQ那?3Hz的上面可变ؓ23.5?4.0 HzQ因此电机的动作也是有的跟随。这样对于像q箋卷取控制的用途就造成问题。在q种情况下,如果分L率ؓ0.015Hz左右Q对?U电?个差ؓ1r/min 以下Q也可充分适应。另外,有的机种l定分L率与输出分L率不相同?</p> <p style="text-indent:2em;"> 22 </p> <p style="text-indent:2em;"> 装设变频器时安装方向是否有限Ӟ </p> <p style="text-indent:2em;"> 变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的Q上下的关系寚w风也是重要的,因此Q对于单元型在盘内、挂在墙上的都取U向位,可能垂直安装?span id="sTxtPage" style="font-family:"background-color:#FFFFFF;color:#FF0000;"></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <a href="AD100897525_2.html">2</a></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@www.irkyl.icu</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898219_1.html" target="_blank">甉|癄Q高压防爆鼓风机故障排查</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898218_1.html" target="_blank">甉|癄Q温度传感器几种常见的故障以及它</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898217_1.html" target="_blank">甉|癄Q高低温试验机在使用中出现的故障</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898216_1.html" target="_blank">甉|癄Q离心机的常见故障的排除?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898215_1.html" target="_blank">甉|癄Q振动刀切割真空气܇应用案例</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898214_1.html" target="_blank">甉|癄Q数字示波器的日常故障分?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898213_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何解决高压鼓风机振动Q?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898212_1.html" target="_blank">甉|癄Q澃涡气늚应用</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898211_1.html" target="_blank">甉|癄Q磁L液位计常见故障及原因分析</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190612/AD100898210_1.html" target="_blank">甉|癄QHYDAC压力l电器的故障如何</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span class="xplb">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898219_1.html" target="_blank">甉|癄Q高压防爆鼓风机故障</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898218_1.html" target="_blank">甉|癄Q温度传感器几种常见</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898217_1.html" target="_blank">甉|癄Q高低温试验机在使用</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898216_1.html" target="_blank">甉|癄Q离心机的常见故障的</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898215_1.html" target="_blank">甉|癄Q振动刀切割真空气܇</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898214_1.html" target="_blank">甉|癄Q数字示波器的日常故</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898213_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何解决高压鼓风机</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190612/AD100898212_1.html" target="_blank">甉|癄Q澃涡气늚应用</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="xplb">·<a href="/text/11/190524/AD100897666_1.html" target="_blank">“大咖云集,׃n资源”最新峰</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190522/AD100897518_1.html" target="_blank">甉|癄Q冷热冲击试验机的分</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190521/AD100897373_1.html" target="_blank">甉|癄Q测量煤气流量计U类</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190521/AD100897356_1.html" target="_blank">甉|癄QCKD接近开关的分类</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/11/190521/AD100897315_1.html" target="_blank">zd预告?019长三?深圳?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190508/AD100896738_1.html" target="_blank">甉|癄QKISTLER传感器作?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190402/AD100895334_1.html" target="_blank">甉|癄QOMALƧ玛AEpd?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190401/AD100895270_1.html" target="_blank">甉|癄Q芯片测试系l说?/a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(www.irkyl.icuQ?/p><p><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="//www.irkyl.icu/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.irkyl.icu/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.irkyl.icu/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.irkyl.icu/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@www.irkyl.icu新闻投稿邮箱Qnews@www.irkyl.icu</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.wreraz.icu">˱pc28ԤС</a> <a href="//www.nevjxr.icu">pk10ģʽ׬</a> <a href="//www.lyxnws.icu">ڼƻ</a> <a href="//www.ysjgsk.cn">Ͷ˹</a> <a href="//www.optcmy.cn">ʱʱԤ</a> <a href="//www.tbsmfa.icu">ʱʱapp</a> <a href="//www.vtyhrr.icu">ƻֻ</a> <a href="//www.hkjzhi.cn">ׯţţӮֽ</a> <a href="//4087290.com.cn">pk10Ƶ</a> <a href="//www.uwtdqu.icu">Ʊɹ</a> <a href="//www.fwgnon.com.cn">춷Ϸ</a> <a href="//9769741.com.cn">Ѕǻͼ</a> <a href="//www.zuntrl.icu">11ѡ53׷׬</a> <a href="//www.kvmxfe.icu">11ѡ52׬</a> <a href="//5855246.com.cn">ʱʱͼ</a> <a href="//www.zrcfsw.icu">һҵIJƱƻ</a> </body> </html>