?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ɥʬϮ2֮·:物联|照明的技术和标准体系框架探讨-中国工业电器|?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="ɥʬϮ2֮·:照明技术规范和产品标准是照明行业发展的重要l成部分Q随着照明行业的技术跨界,照明技术规范和产品标准已经不是照明行业本n的事情,而是一个多学科和综合多行业技术的题目。本人就以在IT行业、通信行业和LED..."><meta name="keywords" content="ɥʬϮ2֮·," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.irkyl.icu/text/8/181026/AD100864759_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="xplb"><a href="/News/"><strong class="xplb">资讯</strong></a></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="xplb"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="xplb"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="xplb"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="xplb"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.irkyl.icu/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="xplb"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="xplb"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="xplb"><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="xplb"><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="//www.irkyl.icu/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li class="xplb"><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li class="xplb"><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="xplb"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="xplb"><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="xplb"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="xplb"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="xplb"> <li class="xplb"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="xplb">您正在访问:</strong> <a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList8/" target="_blank">专业论文</a> >> <span class="xplb">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>ɥʬϮ2֮·:物联|照明的技术和标准体系框架探讨</h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q阿拉丁商城 作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2018/10/26 10:57:54</span><input type="hidden" id="ID" value="100864759"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[物联|照明的技术和标准体系框架探讨]:照明技术规范和产品标准是照明行业发展的重要l成部分Q随着照明行业的技术跨界,照明技术规范和产品标准已经不是照明行业本n的事情,而是一个多学科和综合多行业技术的题目。本人就以在IT行业、通信行业和LED...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.irkyl.icu/">ɥʬϮ2Ѹ</a> www.irkyl.icu 照明技术规范和产品标准是照明行业发展的重要l成部分Q随着照明行业的技术跨界,照明技术规范和产品标准已经不是照明行业本n的事情,而是一个多学科和综合多行业技术的题目。本人就以在IT行业、通信行业和LED照明行业的近四十q的技术积累,以单薄的力量来初地大胆探讨一下物联网背景下的照明技术和标准体系框架“,仅作为抛砖引玉,提出单方面的一U见解,提供学术性的讨论和参考?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1Q问题的提出 </p> <p style="text-indent:2em;"> 传统照明行业的光源或灯具在二十年前开始,被属于半g行业的LEDZ体的照明光源和灯具逐步替代。近几年又出C由IT行业、通信行业、电子行业引领的物联|,开始冲dg行业L的LED照明Q得照明的技术规范和标准制定隑ֺ来大Q越来越复杂。当然近十多q的LED照明技术规范和产品标准制定成W斐然Qƈ且开始走向国际,有目q。尤其自不久前的国家标准法颁布以来,团体照明技术规范和产品标准如春W般出现Q是一件标准开始深入h心和企业开始重视的好事情。不q问题ؓ此也出CQ具体表现在Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1Q? </p> <p style="text-indent:2em;"> 物联|照明已l不是单一光源和灯P是一个系l,它集成了光电技术、传感技术、通信技术、信息技术、大数据处理技术和信息安全技术的l合体。而技术规范和产品标准的制定,仍然是单行业作战Q没有Ş成合力?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1Q? </p> <p style="text-indent:2em;"> 传统的甚x半导体LED的单一光源和灯L技术和标准框架体系Q已l不适应物联|照明的技术规范和产品产品标准体系的现Ӟ因ؓ物联|照明是一个复杂的pȝQ是怺需要统一的接口(包括软g和硬Ӟ协议来协调工作?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1Q? </p> <p style="text-indent:2em;"> pȝ的技术规范和产品标准Q是一个多l度的立面体Q需要前L、全面性的多方方位来规划和指导?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1Q? </p> <p style="text-indent:2em;"> 技术和产品涉及多行业、多领域Q没有规范和标准Q不能做到技术统一和品兼容,而没有宏观的规范和标准的体系框架Q更没有规范和标准的合理l一性和全面完善性?</p> <p style="text-indent:2em;"> 为此Q一个物联网照明的技术规范和产品标准体系框架的Ş成十分必要?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2 Q物联网的基本架?</p> <p style="text-indent:2em;"> Ҏ国家标准GBQT 33474Q?016《物联网 参考体pL构》中的感忉|型,物联|的基本架构有四个层面组成,四个层面分别为:物理感知层、传输网l层、应用支撑层、服务应用层Q见?Q?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//oss.cnelc.com/kindeditor/img/20181026/20181026105533_1160.jpg" width="500" height="384" title="物联|照明的技术和标准体系框架探讨" alt="物联|照明的技术和标准体系框架探讨" /> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> ? 物联|的四层图解 </p> <p style="text-indent:2em;"> FigQ? The diagram of IOT </p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?讑֤感知层包括:讑֤上的各种传感器(包括Q光、电、气、气象、环境、速度、运动、红外、流量)、RFID、智能卡、二l码、读写器、生物识别、视频、监控、MEMS、GPS、北斗等{?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?传输|络层包括:q程的Internet ?GQ?GQ?GQ?G、NBQIoT、eSIM、eMTCQ?卫星通信、PLC、近E的Bluetooth、WIFI、UWB、ZigBee、LoRa、ZQwave{等?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?应用支撑层包括: 各种中间功能件、大数据、云计算、云q_、分布式q行计算、Web服务技术、边~计、数据安全、h工智能等{?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?服务应用层则包括Q智能零售、智能制造、智能物、智能家居、智能安阌Ӏ智能能源、智慧农业、智慧交通、智慧医疗、智慧徏{、智慧军事等{?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q? 以照明物联网ZQ解释一下物联网的工作过E?Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 物联|照明一样也有四层:物理感知层、传输网l层、应用支撑层、服务应用层。见?Q?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//oss.cnelc.com/kindeditor/img/20181026/20181026105549_1631.jpg" width="500" height="306" title="物联|照明的技术和标准体系框架探讨" alt="物联|照明的技术和标准体系框架探讨" /> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> ? 照明物联|示意图 </p> <p style="text-indent:2em;"> FigQ? The diagram of IOT lighting </p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?Q? 照明物联|的讑֤感知层(路灯和控制节Ҏ集中控制器上Q包括:光敏传感器、运动传感器、带旉的GPSQ或北斗定位Q等{?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?Q? 照明物联|的传输|络层包括:无线q距通信Q如ZigbeeQ或有线q距通信Q如485Q、远E无UK信GPRS、NBQIOT或Internet{等?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?Q? 照明物联|的应用支撑层包括:服务器及q_软g、各U中间功能g、大数据、或有云计算和边~计?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?Q? 照明物联|的服务应用层主要是物联|照明管理中心,中心包括几个pȝ模块Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 控制模块、统计模块、地理模块、案模块、设|模块、通信模块{?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?Q?一个简单的城市道\物联|照明的工作程Q主要有几个q程Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 感应器à单灯控制器à集中控制或监控中心启动à灯L亮à状态返回à各U中央后台监控管理?</p> <p style="text-indent:2em;"> ?Q所有的“à”符号都表示一个单工或双工的通信q程Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> ?Q感应器Q包括了环境亮度感应、地理时间感应、h或R的运动感应等。这几个条g在逻辑上是“与”的关系。具体的逻辑模型有设计者和使用者确定?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?Q?从上面的单工作流E图可以看出Q物联网照明不是一个灯L事情Q是一个系l过E,除了传感器、驱动电源部件或灯具讑֤自n的技术规范和产品标准外,在各个部件之间、部件和讑֤之间、部件或讑֤和监控中心之_都存在硬件连接、通信协议和Y件数据结构的匚w协调问题?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2Q?Q? 物联|照明的技术规范和产品标准体系框架Q就是把部g、设备、通信、Y件^台、应用Y件等{自w的Q和它们之间的,需要做的技术规范、通信协议、品标准、互换接口要求等理出来,便于相关的标准工作者了解需要做的工作?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3 Q物联网照明标准体系框架 </p> <p style="text-indent:2em;"> 体系框架见图3Q?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//oss.cnelc.com/kindeditor/img/20181026/20181026105608_6321.jpg" width="500" height="343" title="物联|照明的技术和标准体系框架探讨" alt="物联|照明的技术和标准体系框架探讨" /> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> ?物联|照明标准体pL?</p> <p style="text-indent:2em;"> FigQ? The technology and standard system framework of IOT lighting</div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <a href="AD100864759_2.html">2</a></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@www.irkyl.icu</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="xplb">· <a href="/text/8/181026/AD100864759_1.html" target="_blank">物联|照明的技术和标准体系框架探讨</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/181026/AD100864757_1.html" target="_blank">ams股h触及20个月C 3D传感供应</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/181026/AD100864756_1.html" target="_blank">甉|癄Q火U带甉|常,怎么零线也带电?</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/4/181026/AD100864755_1.html" target="_blank">前三季度省间市场交易电量同比?9%</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/5/181026/AD100864754_1.html" target="_blank">q渠道故事Q“以_业,以质取胜”—?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/181026/AD100864753_1.html" target="_blank">甉|癄QPLC工程师轻易不说的那些l验</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/30/181026/AD100864752_1.html" target="_blank">正泰电器?季度实现营业收入191.11</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/181026/AD100864751_1.html" target="_blank">“戴姆勒+吉利”各?0%股䆾l徏新出?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span class="xplb">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="xplb">·<a href="/text/8/181026/AD100864759_1.html" target="_blank">物联|照明的技术和标准体系?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864756_1.html" target="_blank">甉|癄Q火U带甉|常,怎么</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864753_1.html" target="_blank">甉|癄QPLC工程师轻易不?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864750_1.html" target="_blank">甉|癄Q防爆热电偶与普通热</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864748_1.html" target="_blank">甉|癄Q揭U!电表和电</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864747_1.html" target="_blank">甉|癄Q工业铠装热电偶原理</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864744_1.html" target="_blank">甉|癄Q热电偶的应用原?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864743_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力传感器的特点及</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864746_1.html" target="_blank">甉|癄Q隔爆热电偶的工作原</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864736_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力变送器和压力传</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864734_1.html" target="_blank">甉|癄Q电机绕l埋入式薄片</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181026/AD100864714_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力变送器和智能压</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181025/AD100864466_1.html" target="_blank">甉|癄Q新风系l中气体传感</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181025/AD100864415_1.html" target="_blank">甉|癄Q预制聚氨酯直埋保温</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181025/AD100864413_1.html" target="_blank">甉|癄Q钢套钢预制直埋蒸汽</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/181025/AD100864408_1.html" target="_blank">甉|癄Q快速温变湿热试验箱</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/20180101901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(374)">全球5G部v步伐不断加?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/20180101902/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(373)">2018刉业现状与发展?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/20180101904/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(372)">新能源汽车发展的瓉与风险分</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/20180101903/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(371)">光伏在其他领域的应用</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018100802/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(370)">2018W?0届中国国际工业博览会</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018100801/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(369)">士林电器-断\器专题报?/a></li><li class="xplb">· <a href=" //www.irkyl.icu/Special/2018092501/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(368)">5G应用逐渐成熟和逐步探烦专题</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2018092502/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(367)">工业机器人创新突破点及行业前</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(www.irkyl.icuQ?/p><p><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="//www.irkyl.icu/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.irkyl.icu/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.irkyl.icu/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.irkyl.icu/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p>客服:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 会员合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@www.irkyl.icu新闻投稿邮箱Qnews@www.irkyl.icu</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.mbnnuj.icu">pk10׬</a> <a href="//www.aoulkn.icu">ͶС˫׬</a> <a href="//www.hcvkci.icu">뱶Ͷ</a> <a href="//5494316.com.cn">ʱʱԤ</a> <a href="//www.qftcxz.icu">3dһ</a> <a href="//www.aokyum.cn">ʱʱʻ?</a> <a href="//0458506.cn">˫ɫרԤƼ</a> <a href="//www.dwixmt.cn">齫ʤɴȫ</a> <a href="//www.ayyfjm.cn">pkʷ¼</a> <a href="//www.mfprao.icu">޴30Χ</a> <a href="//www.dhgrvg.com.cn">ȶ淨pk10</a> <a href="//www.nrbbtg.icu">ô´С</a> <a href="//www.gwrfhc.com.cn">ʱʱʺһ׬ⷨ</a> <a href="//www.avpggs.icu">100ԪƱզ׬</a> <a href="//www.kaexxc.com.cn">ƽ</a> <a href="//4191892.cn">Dz˹ƻ</a> </body> </html>