?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ĩ֮ɥʬϮС˵:甉|技术综q?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="ĩ֮ɥʬϮС˵:(江巨磁技术有限公?magtron lennon)摘要Q现如今Q电检的技术在工业发展的推动下日臻完善。然而ƈ不是传统的方案就不可取,在不同的应用环境下还是有一席用武之地。电检之后通常?.."><meta name="keywords" content="ĩ֮ɥʬϮС˵," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.irkyl.icu/text/8/190318/AD100893515_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="xplb"><a href="/News/"><strong class="xplb">资讯</strong></a></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="xplb"><strong class="xplb"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="xplb"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="xplb"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="xplb"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="xplb"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.irkyl.icu/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="xplb"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="xplb"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="xplb"><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="xplb"><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="//www.irkyl.icu/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li class="xplb"><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li class="xplb"><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul class="xplb"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="xplb"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="xplb"><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="xplb"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="xplb"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="xplb"> <li class="xplb"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="xplb"><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li class="xplb"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li class="xplb"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="xplb">您正在访问:</strong> <a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList8/" target="_blank">专业论文</a> >> <span class="xplb">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>ĩ֮ɥʬϮС˵:甉|技术综q?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q【工业电器网?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/3/18 15:18:33</span><input type="hidden" id="ID" value="100893515"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|技术综q]:(江巨磁技术有限公?magtron lennon)摘要Q现如今Q电检的技术在工业发展的推动下日臻完善。然而ƈ不是传统的方案就不可取,在不同的应用环境下还是有一席用武之地。电检之后通常?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-align:center;color:#333333;font-family:Arial, "font-size:16px;"> <a href="//www.irkyl.icu/">ɥʬϮ2Ѹ</a> www.irkyl.icu (江巨磁技术有限公?magtron lennon) </p> <p style="color:#333333;font-family:Arial, "font-size:16px;"> <br /> </p> <p style="color:#333333;font-family:Arial, "font-size:16px;">  摘要Q现如今Q电检的技术在工业发展的推动下日臻完善。然而ƈ不是传统的方案就不可取,在不同的应用环境下还是有一席用武之地。电检之后通常被用来执行测量“多大”电和当电“过大”时动作判断的两个基本功能?</p>   <strong class="xplb"> 一、欧姆定?/strong>     Q?Q分电?   <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q01040256.png" style="width:286px;height:147px;" /><br />    q种拓扑l构Q都存在一定的风险性,低端电路易对地UK成q扰Q高端检,电阻与运攄选择要求高?    电L最单的甉|量ҎQ既可用于测量交电也可用于测量直电。用该方法进行电测量的最大弊端是向待回路中接入了电阻,造成了电能消耗(I^2*RQ?   <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q011103K.png" style="width:389px;height:57px;" /> <br />  Q?QTRACE电阻    由欧姆定律表明,导电体两端的电压与通过导电体的甉|成正比。而对于电ȝ质,该定律可以衍生ؓQJ=σQE + v × BQ?    式中J是电密度,E是电场强度,v是电h动速度QB是作用在电荷上的通量密度Qσؓ材料的导甉|。此时上式又能简化ؓQJ=σE    q方式采用电路中g的自w的 TRACE电阻代替分流电阻量甉|也是一U可选择的电测量方法?br />     <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q01141359.png" style="width:409px;height:68px;" /><br />    如果使用TRACE电阻Q则需要高增益攑֤器来攑֤电压信号Q但攑֤器的带宽性能一直未能突破的瓉?    众多的专家学者针对TRACE电阻的电测试性能q行了大量研IӞl果表明Q金属铜h典型的热漂移性,因此该测量方式在高精度的应用环境下ƈ不适合?    Q?Q电感直电?    甉|直流电阻量电\属于一U无损采L路。该电\在采样前需要对其进行精准的调试Q目前只适用于对甉|q行_略量。通常用在开关电源无损电测量和低压Q小?1.5V Q电测量场合? <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q01221633.png" style="width:368px;height:159px;" />     <strong class="xplb"> ?1 甉|量原理?/strong>   <strong class="xplb"> 二、法拉第늣感应定律</strong>    늣感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象Q例如,闭合电\的一部分g在磁场里做切割磁感线的运动时Q导体中׃产生甉|Q感应电)?    Q?Q罗氏线?    Rogowski Coil是一U可以直接套在被量的导体上来测量交电的U圈。其实也是一U特D类型的互感器,通常用来量交流高电压和瞬时甉|?    M闭电\中感应电动势的大,{于I过q一电\通量的变化率Q可表示为:   <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q01305B8.png" style="width:126px;height:65px;" /><br />    由安培环路定则,q而能得到|氏U圈中的通量密度与待电之间的关系Q?   <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q0133D32.png" style="width:111px;height:71px;" /> <br />  B 是磁通量密度Q?r是罗氏环的半径,u0是磁常数Qic是待电?   <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q01352227.png" style="width:296px;height:250px;" /> <strong class="xplb">?2 无磁芯罗氏线圈原理图</strong>    ׃|氏U圈的内部没有铁材料,U圈不能被驱动到饱和Q因而是一U线性器件?    RogowskiU圈不仅能校准较低的甉|Qƈ且能在电非帔R的情况下使用。这也进一步降低了操作的难度和校准高电的成本?    不过Q该方式也有~点Q待电不在线圈中心时Q以上原理依旧能够正常工作,只是会生一定的误差?   <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q01431326.png" style="width:442px;height:259px;" /><br />   <strong class="xplb">?3 量误差与待电位|的关系</strong>    Q?Q变压器量    相对于罗氏线圈,甉|变压器测量最大的优势是输出端电压与待电成正比例关p;同时待测量线圈的位置变化Ҏ量精度的影响得到了抑制。测量的输出信号可以无需攑֤器放大而直接用模数变换器采样?   <strong class="xplb"> 三、磁效应</strong>    传感器是把场、电、应力应变、温度、光{外界因素引h感元件磁性能变化转换成电信号Q以q种方式来检相应物理量的器件?    其被q泛用于C工业和电子品中以感应磁场强度来量甉|、位|、方向等物理参数。在现有技术中Q有许多不同cd的传感器用于量场和其他参数?    Q?Q霍电传感器    霍尔效应QHall effectQ是指当ZgQ或者半gQ放|在一个磁场内Q且有电通过Ӟg内的电荷载子受到zu兹力而偏向一边,l而生电压(霍尔电压Q的现象?    式中nq为电荷密度,d为导体的厚度? <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q0153OZ.png" style="width:128px;height:79px;" />    Hall器g是一U采用半g材料制成的磁电{换器件。如果在输入端通入控制甉|Q当有一场BI过该器件感面Q则在输出端出现霍尔电势。     通过量霍尔电势的大间接测量蝲导体电的大小。因此,甉|传感器经q了电--늚l缘隔离转换?   <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q01609352.png" style="width:365px;height:214px;" /><br /> <br /> <strong class="xplb">?4 霍尔甉|传感器基本原理图</strong>    Q?Q磁通门甉|传感?    通门甉|传感器具有超高的量_ֺ和良好的温度E_性。但是其Ҏ受到Ȁ励源带来的外界磁场的q扰。Guillermo{h采用Ȁql差分的形式Q从而减激励源带来的外界磁场的q扰。由于变压器效应Q高频激励源会耦合到反馈绕l中对传感器产生噪声q扰。ؓ了降低内外部场造成的干扎ͼ传感器可以用额外的芯和额外的U圈?   <strong class="xplb"><img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q01645945.png" style="width:354px;height:283px;" /><br /> <br /> ?5 通门传感器基本原?/strong>    基本通门传感器,信号U圈?P 端输出的电压信号如下Q?   <img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q01FM28.png" style="width:392px;height:79px;" />  Q?Q巨阻传感?    Z巨磁L应的传感器其感应材料主要有三层:卛_考层QReference Layer或Pinned LayerQ,普通层QNormal LayerQ和自由层(Free LayerQ?    GMR传感器基于巨电L应,卛_外磁场的作用下传感器电阻会发生的变化。当场正向为零Ӟ阻材料的电L大;在磁场正向或负向增大Ӟ阻材料的电阻都减小?    从巨电阻GMR被发C来,各应用已处于开发及实用化阶D,光先在盘头上成功实现商品化Q除直接量场外,在电、位UR线速度和加速度{物理量的测量也得到应用?   <strong class="xplb"><img alt="" src="//www.pvnews.cn/uploads/190318/2-1Z31Q01IB36.png" style="width:295px;height:202px;" /><br /> <br /> ?6  巨磁M感器l构</strong>    巨磁ȝ传感器hqK的应用前景。其与传l电式甉|互感器相比,能够量直流到高?MHz量)的电信P其是它能够量直流甉|Q这对于直流输电pȝ中换站中直的监测极ؓ有利?   <strong class="xplb"> 四、结?/strong>    不同方式的测量性能各有优缺点,除了甉|变压器和|氏U圈无法直接量直流甉|之外Q其他测量方法都能够量直流甉|QTrace 电阻和电感电L量电的Ҏq未在测量电路直接接入分电阻,因此对待量电\的媄响相对较;通门是目前测量精度最高的量技术,且提供电气隔d低能量损q一些优炏V? </div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> </div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@www.irkyl.icu</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="xplb">· <a href="/text/32/190318/AD100893518_1.html" target="_blank">甉|癄Q母U쀜h格战”背后,猫腻q真?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/190318/AD100893517_1.html" target="_blank">全球四大机器人巨头爱上重?扎堆生小“宝</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190318/AD100893516_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器是否需要加q线、出U电?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/8/190318/AD100893515_1.html" target="_blank">甉|技术综q?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190318/AD100893514_1.html" target="_blank">甉|癄Q绝~电ȝ试</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190318/AD100893513_1.html" target="_blank">甉|癄Q成套h不得不知Q低压开x的型</a></li><li class="xplb">· <a href="/text/32/190318/AD100893512_1.html" target="_blank">甉|癄Q把变压器绕制工艺狠狠地研究一?/a></li><li class="xplb">· <a href="/text/1/190318/AD100893511_1.html" target="_blank">云智数发布数字化企划^?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span class="xplb">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="xplb">·<a href="/text/32/190318/AD100893518_1.html" target="_blank">甉|癄Q母U쀜h格战”背?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190318/AD100893516_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器是否需要加q?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/8/190318/AD100893515_1.html" target="_blank">甉|技术综q?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190318/AD100893514_1.html" target="_blank">甉|癄Q绝~电ȝ试</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190318/AD100893513_1.html" target="_blank">甉|癄Q成套h不得不知Q低</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190318/AD100893512_1.html" target="_blank">甉|癄Q把变压器绕制工艺狠</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190318/AD100893510_1.html" target="_blank">甉|癄Q高低压成套开x?/a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190318/AD100893505_1.html" target="_blank">甉|癄Q高压开x你知道多</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="xplb">·<a href="/text/32/190315/AD100893264_1.html" target="_blank">甉|癄QBIMBA不锈钢气~怹</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190315/AD100893256_1.html" target="_blank">甉|癄Q恒温恒湿箱机械钣金</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190315/AD100893231_1.html" target="_blank">甉|癄QKR-939SB3三参数组</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190313/AD100892704_1.html" target="_blank">甉|癄QEND-ARMATUREN球阀</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190313/AD100892656_1.html" target="_blank">甉|癄Q酸度电极维护与保存</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190313/AD100892636_1.html" target="_blank">甉|癄Q扭矩传感器注意事项</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/32/190313/AD100892625_1.html" target="_blank">甉|癄Q砂试验箱介绍</a></li><li class="xplb">·<a href="/text/13/190312/AD100892498_1.html" target="_blank">三星最新可折叠手机专利曝光</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019031502/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(428)">机器人现状与前景专题</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019031501/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(427)">2019全国两会工业电力能源专题</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019030801/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(425)">2019qh工智能技术发展与应用</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019030101/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(424)">2019q将q来C轮机器h革命</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019030102/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(423)">2019q光伏市场发展专?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019030103/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(422)">2019工业互联|峰会专?/a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019030104/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(421)">家用机器人现状与前景专题</a></li><li class="xplb">· <a href="//www.irkyl.icu/Special/2019022203/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(420)">g走进家庭q要多久</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(www.irkyl.icuQ?/p><p><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="//www.irkyl.icu/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.irkyl.icu/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.irkyl.icu/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.irkyl.icu/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.irkyl.icu/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@www.irkyl.icu新闻投稿邮箱Qnews@www.irkyl.icu</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.irkyl.icu/" title="ɥʬϮ2Ѹ">ɥʬϮ2Ѹ</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.abmqaq.cn">ѶϷ</a> <a href="//www.sgimdo.icu">app</a> <a href="//www.buqtkw.cn">ʱʱ2ڱмƻ</a> <a href="//www.xfrpwt.cn">9777ˮapp</a> <a href="//www.oijmge.com.cn">ţţϷ</a> <a href="//www.rfeqyq.cn">Ϸ</a> <a href="//www.oqirrd.com.cn">4ţţɿھ</a> <a href="//www.mxcbuh.com.cn">ţׯɹ</a> <a href="//www.zoogwl.com.cn">ƴʦ</a> <a href="//www.mgtdsj.cn">Ϸ</a> <a href="//www.mstrtu.cn">ʵʱȷֱ</a> <a href="//www.ungzmd.cn">ɳŵ</a> <a href="//www.jcdujm.com.cn">˸΢Ϸ</a> <a href="//www.wdiqch.com.cn">2ϰ汾</a> <a href="//www.cwycap.cn">ӮҼʱȷ</a> <a href="//www.cophtz.com.cn">ַͨ齫</a> </body> </html>